SUMMER SALE | Shop nu al onze gordijnen met 20% korting

Herroepingsrecht

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons HOOMstyle, Flevolaan 13B, 1382JX Weesp, Nederland
E-Mail: herroeping@hoomstyle.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen
van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Beperking van het herroepingsrecht
HOOMstyle voorziet goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden na openen of wijzigen van de verpakking, van een zegel. Niet-limitatief betreft dit bijvoorbeeld cosmetica en ondergoed.
Bij de levering van dergelijke verzegelde goederen kan u het herroepingsrecht enkel uitoefenen, mits het oorspronkelijke verzegeling intact aanwezig is.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard
levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u
uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons (HOOMstyle, Flevolaan 13B, 1382JX Weesp, Nederland) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de
goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen niet de kosten van de retourzending. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping
Aan HOOMstyle, Flevolaan 13B, 1382JX Weesp, Nederland
E-Mail: herroeping@hoomstyle.com
Ik/Wij (1) deel/delen (1) u hierbij mede dat ik/wij (1) onze overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (1)herroep/herroepen (1)
- Besteld op (1)/Ontvangen op (1)
- Naam/Namen consument(en)
- Adres consument(en)
- Datum
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(2) Door het invullen van dit formulier neem ik er kennis van dat, wat betreft verzegelde
goederen, ik het herroepingsrecht enkel kan uitoefenen mits de oorspronkelijke verzegeling
intact is. ZALANDO SE heeft het recht om de herroeping alsnog te weigeren wanneer zij de
goederen zonder verzegeling of met gebroken verzegeling terug ontvangt.